Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van Fishermanspants.nl / www.fishermanspants.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Je mag de informatie op deze website gratis gebruiken zolang je deze niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Hergebruik van de informatie op deze website mag alleen volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fishermanspants.nl is het niet toegestaan tekst of fotomateriaal van deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Fishermanspants.nl.

Er is géén garantie op juistheid 

Voor de verkoopprijzen die je op onze website ziet staan, geldt dat Fishermanspants.nl streeft naar een zo precies  mogelijke weergave van haar prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en waarvan je aan mag nemen dat deze foutief zijn, zullen nimmer een aanleiding kunnen zijn om deze prijzen te mogen claimen.

Wij streven naar een zo actueel en duidelijk mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud van Fishermanspants.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Fishermanspants.nl behoudt zich het recht voor om deze content te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder mededeling vooraf. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor  informatie die op andere websites staat waarnaar wij doorverwijzen d.m.v. onze hyperlinks.

Mutaties

Je vindt de meest recente versie van deze disclaimer van Fishermanspants.nl te allen tijden op deze pagina.